คู่มือการใช้โปรแกรม Mouse Mischief

“คู่มือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์” นี้เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการพัฒนาครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูใช้เป็นคู่มือในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สนุกคิด สนุกทำ ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และกระตุ้นความสนใจได้เป็นอย่างดี

Advertisements

ประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนผ่านนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีมัลติพอยท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2